Czemp

Česká membránová platforma
MEMPROPO 2023Publikace CZEMPWSP 2023ZařízeníPlochaMembrána

PROJEKT „AKCELERACE ROZVOJE MEMBRÁNOVÝCH PROCESŮ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE V TEMATICKY ORIENTOVANÉ SÍTI“

 

V říjnu 2011 Česká membránová platforma zahájila realizaci projektu „Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti“ (ARoMem) řešený v rámci OP VK, Prioritní osa 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj; Oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě (vyhlášeno MŠMT). Předpokládaná doba realizace projektu je 36 měsíců

Realizační tým projektu tvoří hlavní garant projektu, který zodpovídá za projekt po jeho odborné stránce; 8 odborných garantů, kteří zodpovídají za odbornou úroveň realizovaných aktivit a jejich písemných výstupů, hlavní manažer projektu má na starost úspěšnou realizaci celého projektu; manažeři klíčových aktivit zodpovídají a koordinují činnosti realizované v rámci jednotlivých klíčových aktivit.

Odborní garanti projektu jsou:  

Odborný garant projektu doc. Ing. Milan Šípek, CSc.
Odborný garant oblasti tlakových membránových procesů prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
Odborný garant oblasti elektromembránových procesů Ing. Luboš Novák, CSc.
Odborný garant oblasti membránové separace plynů a par Ing. Pavel Izák, Ph.D.
Odborný garant oblasti membránových reaktorů Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Odborný garant oblasti integrovaných membránových systémů Ing. Jan Kinčl
Odborný garant oblasti membránových materiálů Ing. Miroslav Bleha, CSc.
Odborný garant oblasti Vzdělávání Dr. Ing. Hana Jiránková
Odborný garant oblasti Inovační procesy Ing. Aleš Černín, Ph.D.

Náplní projektu jsou tři klíčové aktivity (KA):

KA č. 1 Užší propojení členů platformy v oblasti vzdělávání prostřednictvím odborných praxí, stáží a inovace výukových modulů – cílem je propojení členů platformy v oblasti vzdělávání, což povede ke zvýšení kvality výuky a přípravě nezbytných lidských zdrojů pro rozvoj oboru a chodu platformy.

KA č. 2 Interaktivní a komunikační platforma – náplní této aktivity je stabilizace a zabezpečení provozu stávající technologické platformy, její propagace a další rozšíření jak o fyzické, tak právní subjekty, její napojení na další tematicky blízké technologické platformy v rámci ČR i do mezinárodní struktury.

KA č. 3 Příprava lidských zdrojů za účelem dlouhodobého fungování České membránové platformy – cílem této aktivity je zabezpečit podmínky, zejména pak z pohledu lidských zdrojů, pro rychlý rozvoj průmyslového odvětví membránových procesů a dlouhodobé účelné a efektivní fungování vlastní platformy jako subjektu koordinujícího spolupráci vzdělávacích, výzkumných a průmyslových subjektů aktivních na poli membránových procesů.

Cílové skupiny projektu jsou studenti mimopražských technicky a přírodovědně zaměřených vysokých škol a vyšších odborných škol, pedagogičtí pracovníci vysokých škol a výzkumní pracovníci vysokých škol, veřejných i neveřejných výzkumných a inovativních společností.

Cílem projektu je propojení českých vzdělávacích, výzkumných, inovativních a průmyslových subjektů a státní správy na poli membránových procesů. Výsledkem činnosti bude posílení a dlouhodobá stabilizace struktury stávající České membránové platformy sdružující nejvýznamnější subjekty v ČR aktivní v oblasti membránových procesů. Pozornost bude věnována rozšíření členské základny, zavedení mechanismu rychlé a efektivní výměny informací a propojení s obdobně zaměřenými subjekty na národní a evropské úrovni. Toto propojení povede ke vzniku společné informační platformy, která umožní připravit stabilní základ širší mezioborové sítě.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zápisy z jednání Rady projektu:

23.11.2011

12.1.2012

10.4.2012

19.7.2012

12.9.2012