Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Vybavení laboratoří

DIAMO, s.p.; o.z. GEAM

DIAMO, S. P., O. Z. GEAM

DIAMO, s.p.; o.z. GEAM
 • Elektrodialýza s kapacitou 60 m3/h diluátu. Pro kontinuální zpracovávání daného množství vstupního roztoku je zapotřebí 30 elektrodialyzérů typu ED II-2/200. Jednotlivé elektrodialyzéry jsou zapojeny ve dvou nezávislých linkách. Každá linka má tři sériově zapojené stupně se společným páteřním řádem a nástřikem do diulátu a koncentrátu. Každý stupeň obsahuje pětici paralelně zapojených elektrodialyzérů. Stupně mají společné diluátové, koncentrátové a elektrodové cirkulační zařízení (3 čerpadla včetně 2 deskových chladičů). Elektrodialyzéry mají samostatný stejnosměrný elektrický zdroj. Jednotlivé elektrodialyzéry můžou pracovat nezávisle, předupravený vstupní roztok ze zásobní nádrže je dávkován do prvního stupně (diluát) a do posledního stupně (koncentrát) protiproudně a výstupní roztoky odtékají z diluátového a koncentrátového řádu. Výstupní proudy jsou dle koncentračních (vodivostních) parametrů odváděny do akumulačních nádrží pro diluát a koncentrát.
 • RO stanice - potřebný tlak je kapalině udělován pomocným čerpadlem a pracovním čerpadlem. Na membránových modulech při tlaku cca 25-30 bar se vstupní voda dělí na permeát (odsolenou vodu) a koncentrát. Permeát je po úpravě vypouštěn do vodoteče. Koncentrát je dále zpracováván na elektrodialýze a odpařovací stanici.
 • Akreditovaná laboratoř
Detail subjektu
INTERLACTO GROUP

INTERLACTO spol. s r.o.

INTERLACTO GROUP
 • Elektrodialýza EWDU 6x EDR-II/250-0,8 Elektrodialýza P15
 • Technologie výroby sušených produktů, reálná kapacita cca 10 tun sušeného prášku za den. Maximální kapacita 20 tun za den. Součástí sušárenské technologie jsou odparky a sušicí věž Paasch-Silkeborg, cyklónové odlučovače, zásobní sila, pneudoprava a pytlovací linka.
Detail subjektu

MEGA a.s.

 • Materiální základna MEGA a.s. má technicko-výrobní charakter a tomu odpovídá i materiální a technické vybavení. Hlavním pracovním prostorem jsou výrobní haly, které především zabezpečují výrobu jednotlivých komponent elektrodialýzy, resp. modulů elektrodialýzy. Konkrétně se jedná o iontovýměnné membrány RALEX, rozdělovače (pracovních komor), elektrody, apod. Navazujícími prostorami jsou haly pro hydraulickou přípravu membrán, jejich formátování a závěrečné skládání modulů elektrodialýzy. Nezbytné pro konečný design membránových modulů jsou i testovací stolice pro výstupní i servisní kontrolu pilotních a provozních aparátů elektrodialýzy. Výrobní prostory jsou plně vybaveny inženýrskými sítěmi, zdroji ss proudu a dalším vybavením vyplývajícím ze souvisejících provozních a bezpečnostních předpisů a nařízení a napojeny jsou na samostatnou chemickou kanalizaci ústící do neutralizační stanice. Diskontinuální charakter výrobních zařízení umožňuje jejich modifikaci pro provádění jednorázových testů speciálních membránových materiálů i modifikací aparaturních sestav pro potenciální technologické varianty. Primární podmínkou objektivního posouzení membránového zařízení a související technologie je testování pilotních a provozních modulů v prostředí modelových roztoků a variabilních procesních parametrů. K tomu slouží zkušebna, vybavená soustavou cirkulačních a temperančních nádrží, zdroji stejnosměrného proudu a cirkulačními jednotkami. Vybavení zabezpečuje podmínky nejen jednorázových a krátkodobých zkoušek a testů, ale i podmínky pro dlouhodobé testy provozního zatížení testovaných zařízení. Použití speciálních médií, nebezpečných pro chemickou kanalizaci a napojenou neutralizační stanici (např. systém s vysokým organickým zatížením) je zabezpečeno lokálním kanalizačním systémem zkušebny. Soustava armatur umožňuje přesměrování odpadních vod ze zkušebny do chemické kanalizace mimo tento systém, do speciálně zabezpečené jímky. Čerpací technika pak zabezpečuje transport zatížených vod do přepravních kontejnerů ke smluvnímu zpracování mimo firmu. Technické zařízení pilotních a provozních zařízení je konstrukčně a dokumentačně zajišťováno kombinovanou prací skupiny řízení jakosti a konstrukčního oddělení. To zabezpečuje soulad mezi zabezpečením technické úrovně z hlediska procesního a současně i z hlediska kvality a nastavených standardů (systém ISO, EMS). Vlastní realizaci zabezpečuje skupina technologicko-projekční, zabezpečená skupinou projekčních inženýrů, technologů a servisních pracovníků. Výroba je prováděna ve výrobní hale vybavené stroji a zařízením pro operace soustružení, frézování, vrtání, obrábění, svařování kovů a plastů. Jednotlivé díly do podoby technologických celků provádí montážní skupiny ve vyhrazených montážních prostorách.
Detail subjektu
MemBrain s.r.o.

MemBrain s.r.o.

MemBrain s.r.o.
 • Vybavení analytické laboratoře:
 • • stanoviště na měření elektrochemických vlastností membrán,
 • • poloautomatický titrátor,
 • • laboratorní termovážky,
 • • měření distribuce velikosti částic rozptylem laserového paprsku,
 • • vakuová sušárna, vakuová odparka,
 • • a další (mikroskop, třepačky, analytické váhy, sušárny, homogenizátor atd.).
 • ...
 • Vybavení mobilní laboratoře:
 • • laboratorní jednotky elektrodialýzy (kapacita: 45-65 l/hod)
 • • pilotní jednotky elektrodialýzy (kapacita: 0,5-5 m3/hod)
 • • laboratorní jednotka elektrodeionizace (kapacita: 20 - 80 l/hod)
 • • pilotní jednotky elektrodeionizace (kapacita: 0,5-5 m3/hod)
 • • pilotní jednotka cross-flow mirkofiltrace (kapacita: 0,5 - 3 m3/hod)
 • • laboratorní jendotka RO/NF/UF (kapacita: 20 - 100 l/hod)
 • • pilotní jendotka RO/NF (kapacita: 0,1 – 0,5 m3/hod)
 • • pilotní jednotka MF/UF (kapacita: desídky litrů/hod)
Detail subjektu

MIKROPUR S.R.O.

 • UV-VIS spektrofotomets, membránové cely, fotokatalytické reaktory, membráno-fotokatalytické cely, moduly, laboratorní experimentální okruh.
Detail subjektu

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A.S.

 • Vybavení odpovídá nutnosti pro provozování technologií uvedených ve složce Relevantní technologie.
Detail subjektu

TENEZ A.S.

 • stroj LINDEN – broušení a polepování plechů
 • stroj FAROSS – oboustranné broušení vík, den, lubů a svárů
 • stroj portálový ZINSER PLAZMA CNC – pálení nerezových plechů
 • plazmové svařovací rameno ESAB AB30 – svařování
 • RTG – nedestruktivní RTG kontrola
 • válcovací stroj UPWS 16 – válcování závitů za studena
 • hydraulický lis L8000 – plošné lisování
 • soustruh KARUSEL – obrábění
 • horizontka VHN 13 – obrábění
Detail subjektu

UNIVERZITA PARDUBICE

 • experimentální zařízení pro testování membrán a software pro vyhodnocení distribuce velikosti pórů
 • míchané mikrofiltrační cely
 • cross-flow jednotky pro mikrofiltraci a ultrafiltraci disperzních systémů
 • mikrofiltrační jednotka se zpětným promýváním membrán
 • jednotka pro nanofiltraci a reverzní osmózu (Armfield)
 • univerzální testovací jednotka pro tlakové membránové separační procesy (Rhodia)
 • testovací membránová jednotka pro ploché membrány PORTALUX (Porometer)
 • testovací membránová jednotka pro trubkové membrány PORTALUX (Porometer)
 • přístroje pro měření zeta potenciálu a distribuce velikosti částic v disperzních soustavách (Brookhaven, MALVERN)
 • vsádkové dialyzační cely
 • laboratorní kontinuální dialyzér
 • laboratorní jednotka pro elektrodialýzu
Detail subjektu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů

 • Přístrojové vybavení pokrývá prakticky veškeré potřeby pro komplexní řešení tvůrčích úkolů a řešení problémů spojených se zpracovatelstvím plastů a elastomerů, modifikací polymerů a plniv, přípravou kompozitů a charakterizací materiálů.
 • Laboratoře Centra polymerních systémů umožňují: Přípravu materiálů a vzorků: mechanické úpravy, míchání, kondicionování, tepelné úpravy, povrchová modifikace (plasma), lisování, vysekávání, vrtání a frézování zkušebních těles, reaktory - chemické, plazmochemické, biologické.
 • ZPRACOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ:
 • kompoundace polymerních směsí od jed-notek g až do 60 kg/hod, volumetrické i gravimetrické dávkování, dávkování kapalin, evakuace (mikrokompounder až velký dvoušnekový stroj)
 • interní hnětič a kalandr pro gumárenské směsi
 • vytlačovací linky (vč. koextruze až 3 materiály)
 • koextruzní linka s vulkanizační komorou pro elastomery (2 materiály)
 • linka pro vyfukování folií (až 5 vrstev, až 3 materiály)
 • linka pro přípravu netkaných textilií z ter-moplastů (meltblown a spun bond)
 • MĚŘENÍ A CHARAKTERIZACE:
 • mechanické vlastnosti, dynamické i statické, creep, rázová odolnost, stárnutí (včetně UV)
 • reologie tavenin, disperzí i kapalin, (rotační, kapilární, mikroskopická, pvT)
 • hustota, plynová pyknometrie, stanovení měrného povrchu (BET)
 • bariérové vlastnosti, plyno- a paro-propustnost
 • molekulová hmotnost a její distribuce, distribuce velikosti částic (1 nm až 3 mm, zředěné i koncentrované disperze, latexy)
 • elektrické a magnetické vlastnosti, DC i AC, od mHz do GHz, povrchový odpor
 • povrchové vlastnosti (povrchová energie, zeta potenciál)
 • charakterizace povrchů (mikroskopie skenující sondou, profilometrie optická i mechanická)
 • zobrazování – mikroskopie: optická, SEM, TEM, fluorescenční, Ramanova, FTIR, žárový mikroskop
 • spektrometrie: UV-VIS, NIR, MidIR, FIR, AAS, MS, fluorimetrie, elipsometrie, XRF, SCHN analýza, Impedanční spektrometrie
 • separační metody: chromatografie plynová, kapalinová, kapalinová s Q-TOF detekcí, GPC (vysokoteplotní).
 • termická analýza: TG, DSC, DMA, TMA
 • laboratoř buněčných kultur (cytotoxicita, biokompatibilita) a mikrobiologická laboratoř (antibakteriální testy apod.)
Detail subjektu

ÚSTAV ANORGANICKÉ TECHNOLOGIE

 • Testovací stanice palivových článků Hydrogenics G50, testovací stanice palivových článků vlastní produkce – 3 ks, jednotka pro měření vodivosti anion-selektivních membrán metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (Solatron SI1287 a SI1250), jednotka pro měření vodivosti membrán za kontrolované vlhkosti, teploty a tlaku metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (Solartron SI1287 a SI1260, tlaková pumpa), jednotka pro měření vodivosti membrán metodou elektrochemické impedanční spektroskopie za různé teploty a vlhkosti prostředí metodou elektrochemické impedanční spektroskopie (Solartron SI1287 a SI1250), jednotka pro měření iontově výměnné kapacity membrán a kinetiky iontové výměny, jednotka pro měření permeability membrány v kapalné fázi v bezproudovém stavu a pod proudovou zátěží, výkonná výpočetní technika a odpovídající softwarové vybavení pro realizaci komplexních matematických modelů, permeační aparatury s GC a GC-MS analýzou, ASAP 2100 Micromeritics, Hg-porozimetrie.
Detail subjektu

Stránky