Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

O platformě

Logo CZEMP

Česká membránová platforma (CZEMP)

 

Česká membránová platforma, z.s. (CZEMP) sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, inovace a aplikace membránových procesů v širokém spektru technologických a výrobních odvětví.

Hlavní činností platformy je propagace a popularizace membránových procesů, vzdělávání laické i odborné veřejnosti, vydávání odborných publikací a studií. Důležitou činností je organizace seminářů, workshopů a národních i mezinárodních konferencí. Významná je spolupráce se subjekty využívajícími membránové procesy ve výzkumu, vývoji a konkrétních aplikacích s důrazem na inovace, transfer technologií a spolupráci mezi průmyslovou a akademickou sférou v České republice i v zahraničí.

Více o nabízených službách se dozvíte ZDE.

Historie vzniku

Česká membránová platforma o.s (CZEMP) navazuje na činnost Membránové sekce České společnosti chemického inženýrství (MS ČSCHI), která od poloviny 90. let minulého století vyvíjela iniciativu v oblasti popularizace membránového oboru v tuzemsku.

Membránová sekce (MS) se stala profesním sdružením specializovaných odborníků, slučujícím osobnosti vědy, výzkumu i praxe, jejichž spolupráce byla podložena značnou odborností a zaručovala vysokou úroveň řešených problematik. Činnost MS byla zaměřena jak na zmapování úrovně výuky membránové problematiky na vysokých školách, stavu aplikované praxe, tak na organizování odborných seminářů, symposií a mikrosymposií v rámci tematicky zaměřených konferencí. V roce 2008 na tyto aktivity navázala Česká membránová platforma o.s.

Základní poslání

 • CZEMP propojuje aktivity odborné veřejnosti, akademické sféry a průmyslových výrobců, resp. uživatelů produktů a technologií v oblasti membránové problematiky
 • CZEMP zajišťuje přenos a stabilizaci informační báze membránové problematiky a podporuje vzdělávání v oboru
 • CZEMP napomáhá koordinaci aktivit subjektů působících v oblasti výzkumu a vývoje membránových procesů mezi sebou, v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí a zahraniční
 • CZEMP podporuje a prosazuje společné zájmy svých členů s cílem popularizace membránové problematiky a vytváření vhodného prostředí pro její rozvoj a stabilizaci

Cíle činnosti

 • CZEMP usiluje o partnerství s klíčovými evropskými a světovými organizacemi, zabývajících se membránovou problematikou a sdružujících přední odborníky oboru
 • CZEMP systematicky zajišťuje a udržuje vysokou kvalitu informací o stavu oboru ve světovém měřítku a zajišťuje přenos těchto informací i prezentaci vlastních výsledků provozováním webových stránek, organizací tematických seminářů, konferencí apod.
 • CZEMP zajišťuje vytváření kontaktů v rámci ERA (European Research Area) v oboru
 • CZEMP sleduje a vyhodnocuje aktivity v oblasti rozvoje membránových technologií v ČR
 • CZEMP systematicky sleduje možnosti získání prostředků v ČR, EU i jinde ve světě využitelných pro financování rozvoje výzkumu a aplikace membránových technologií zejména v ČR
 • CZEMP usiluje o zařazení svých členů do struktur projektů evropského či světového rozsahu a tuzemských projektů strategického rozvoje problematiky
 • CZEMP poskytuje expertízy pro orgány a agentury státní správy a samosprávy v oblastech souvisejících s membránovou problematikou
 • CZEMP vhodnou formou propaguje aktivity související s rozvojem membránové problematiky v zahraničí
 • CZEMP podporuje vzdělávání v oboru, zejména prostřednictvím koordinace studia a odborných kurzů
 • CZEMP komunikuje s veřejností a médii

Vize do budoucnosti

Česká membránová platforma, z.s. sdružuje odborníky a významné instituce zaměřené na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Propojení zmíněných subjektů umožní jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak vnitřní, tak na úrovni evropské i světové. Urychlené zavádění výsledků výzkumu do aplikační sféry prostřednictvím členů platformy – průmyslových subjektů bude hnacím momentem rozvoje této problematiky a tím i všech souvisejících odvětví.

Nemalou pozornost věnuje CZEMP podpoře vzdělávání a propagaci tohoto odvětví, a to nejen na národní úrovni, v rámci spravované kontaktní databáze, ale zejména na úrovni mezinárodní. Spolupráce na evropské úrovni s partnerskou organizací EMH – European Membrane House v rámci aktivit ERA (European Research Area) zajišťuje kontakty a kooperace poskytující přístup k zapojení českých subjektů do mezinárodních projektů výzkumných, vývojových i vzdělávacích. Účast členů CZEMP na mezinárodních konferencích a workshopech vede k prezentaci výsledků odborné a popularizační činnosti i ve světovém měřítku.

Informace o členství v CZEMP najdete ZDE.