Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Seznam aplikací mebránových procesů

 • Vodárenství Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Pitná voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Odsolení vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Vody zasolené nad stanovené limity pitné vody se odsolují RO nebo ED, či jejich kombinací v závislosti na kapacitě a salinitě vstupní vody. Zdrojem jsou mořská a brakické vody, produktem je obvykle voda pitná. V případě RO je často nutná MF jako předúprava. Odsolování mořské vody tvoří majoritní podíl celkové instalované membránové plochy na světě.

   • Čištění vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve výrobě pitné vody se často používá MF či UF na zachycení pevných částic, koloidů, bakterií a virů z vod povrchových.

   • Separace dusičnanů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    ED a RO jsou ověřené metody odstraňování dusičnanů, přičemž ED vykazuje vyšší selektivitu. Ve vývoji jsou i metody založené na NF (zvýšení průtoků při snížené selektivitě), MR, MBR a LM (zvýšení selektivity). Uvedenými metodami lze více či méně selektivně snížit obsah dusičnanů v podzemních zdrojích při výrobě pitných či užitkových vod.

   • Separace síranů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    NF je používána na odstranění síranů z průmyslových, důlních i pitných vod.

   • Separace fosforu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Na odstranění částic vysrážených fosforečnanů je s úspěchem používána MF, RO a ED jako procesy vhodné pro odstranění rozpuštěného fosforu. Kombinaci s biologickým procesem přináší MBR.

   • Separace fluoridů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Fluoridy lze separovat NF či kombinací NF a RO a také DD. Selektivnější proces odstraňování fluoridů je ED.

   • Separace NOM Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro odstranění organických látek přirozeně se vyskytujících v přírodních vodách (NOM) lze použít hlavně NF, případně RO či UF a to často ve spojení s koagulací. Biologicky odstranitelnou část NOM lze rozložit v MBR.

   • Separace biocidů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Malé organické molekuly biocidů lze odstranit NF nebo RO.

   • Separace arsenu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Arsen (As) v rozpuštěné formě je možné odstranit RO i NF či po flokulaci pomocí UF i MF.

   • Separace bóru Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Bór (B) se odstraňuje RO z povrchových a brakických vod. Z vod mořských je často nutná vícestupňová RO či kombinace RO a dalšího procesu, např. ED.

   • Separace kadmia Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro separaci kadmia (Cd) je testováno několik cest: NF roztoku, UF s použitím polymerních adsorbentů, selektivní transport LM a další metody.

   • Separace cesia Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace cesia (Cs) pomocí LM je ve fázi testování.

   • Separace chrómu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro separaci chrómu (Cr) z barvících lázní byl navržen kombinovaný proces UF, NF a RO, nebo v některých případech RO samotná. Chróm z jiných zdrojů lze odstranit NF, či UF s flokulací. Ve vývoji jsou metody založené na LM, ME a ED.

   • Separace kobaltu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou separace kobaltu (Co) založené na UF s flokulací, UF s adsorpcí, LM či kombinaci LM s ED.

   • Separace mědi Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou metody založené na UF s flokulací, UF s adsorpcí, UF s chemicky aktivní membránou a LM.

   • Separace germania Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je metoda odstranění germania (Ge) založená na MF s chemicky aktivní membránou.

   • Separace zlata Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace zlata (Au) založená na LM.

   • Separace india Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Indium (In) lze separovat z odpadních vod výroby polovodičů pomocí NF.

   • Separace olova Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Olovo (Pb) lze separovat RO.  Ve vývoji jsou metody založené na NF, ED či UF s flokulací.

   • Separace lithia Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou separace lithia (Li) založené na RO a ED.

   • Separace manganu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Při separaci manganu (Mn) lze kombinovat klasické procesy oxidace a pískové filtrace s MF pro vyšší kvalitu vody. Ve vývoji jsou metody založené na LM.

   • Separace rtuti Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Rtuť (Hg) lze separovat UF s flokulací. Ve vývoji jsou metody založená na kombinaci UF a ED či na UF s chemicky aktivní membránou.

   • Separace molybdenu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou separace molybdenu (Mo) založené na LM.

   • Separace niklu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou separace niklu (Ni) založené na LM či kombinaci LM s ED, na NF, na ED a na UF s flokulací. Separace probíhají většinou z odpadních vod niklování.

   • Separace paladia Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace paladia (Pd) založená na LM.

   • Separace platiny Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace platiny (Pt) založená na LM.

   • Separace rhodia Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace rhodia (Rh) založená na LM.

   • Separace plutonia Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace plutonia (Pu) založená na LM.

   • Separace selenu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Selen (Se) lze separovat RO, hledají se také NF membrány pro snížení energetických nákladů separace.

   • Separace stříbra Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace stříbra (Ag) založená na LM.

   • Separace thoria Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace thoria (Th) založená na LM.

   • Separace uranu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace uranu (U) založené na NF či LM.

   • Separace zinku Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou separace zinku (Zn) založené na LM, ED či RO.

  • Ultračistá voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Ultračistá voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ultračistá voda se vyrábí kombinací RO/EDI.

  • Změkčená voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Změkčená voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Používanou alternativou k ionexovým technologiím je NF.

 • Odpady Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Městská odpadní voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Recyklace vody ze splaškových vod Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Po standardní ČOV (mechanické a biologické čištění) lze použít RO často v kombinaci s MF, UF nebo NF. Produktem těchto procesů bývá nejčastěji voda zavlažovací. MBR dokáže snížit rozsah biologické části ČOV.

 • Potravinářství Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Zemědělství Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Chemický průmysl Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Anorganické kyseliny Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Kyselina chlorovodíková Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K recyklaci kyseliny chlorovodíkové (HCl) lze použít ED, DD či keramické NF membrány.

   • Kyselina fosforečná Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu fosforečnou (H3PO4) lze čistit/koncentrovat pomocí RO či NF.

   • Kyselina fluorovodíková Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu fluorovodíkovou (HF) např. z leptání elektroniky lze čistit RO či kombinací RO a iontové výměny. Ve vývoji je čištění směsi HF a HNO3 pomocí DD.

   • Kyselina sírová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu sírovou (H2SO4) lze čistit od solí kovů použitím ED.

   • Kyselina dusičná Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu dusičnou (HNO3) lze získat pomocí EDBM z dusičnanu amonného. Ve vývoji je čištění směsi HF a HNO3 pomocí DD a separace dusičnanů pomocí LM.

   • Kyselina jodovodíková Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je čištění/koncentrace kyseliny jodovodíkové (HI) pomocí ED.

   • Kyselina boritá Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace kyseliny borité pomocí ME.

   • Kyselina chromová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace kyseliny chromové (H2CrO4) nabitými UF membránami.

   • Kyselina hexafluorokřemičitá Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je proces separace kyseliny hexafluorokřemičité (H2SiF6) pomocí UF a dvou rozdílných RO.

  • Organické kyseliny Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Kyselina mléčná Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K separaci kyseliny mléčné lze použít kombinaci ED a EDBM. Ve vývoji je proces separace pomocí ME.

   • Kyselina octová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu octovou lze odvodnit pomocí PV nebo PV s modifikovanými membránami.

   • Kyselina citronová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu citronovou lze získat z fermentoru pomocí kombinace MFED a EDBM. Ve vývoji je separace za pomocí LM.

   • Kyselina glukonová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu glukonovou lze získat kombinací ED a EDBM či MF a ED. Ve vývoji je separace za pomocí LM.

   • Aminokyseliny Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K zisku aminokyselin lze použít ED, kombinaci NF a UF a LM.

   • Kyselina fumarová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je proces separace kyseliny fumarové pomocí ME.

   • Kyselina jantarová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Kyselinu jantarovou lze získat ED nebo EDBM.

   • Kyselina valerová Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je separace kyseliny valerové pomocí ME.

  • VOC (Těkavé organické látky) Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Separace alkoholů a ketonů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve fázi výzkumu je separace alkoholů a ketonů na zeolityckých keramických membránách pomocí procesů PV a VP, na komerčních polymerních membránách procesem NF či procesem MD.

   • Separace methanol-methyl acetátu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve fázi výzkumu je separace azeotropů methanol/methyl acetát pomocí procesu PV.

   • Separace ethanolu a fenolu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve fázi vývoje je separace směsí ethanol/voda a fenol/voda pomocí PV.

   • Výroba etanolu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro výrobu ethanolu fermentací je ve fázi vývoje proces PV na kontinuální odvod ethanolu.

   • Recyklace butanolu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro výrobu butanolu je ve fázi vývoje proces PV na kontinuální odvod butanolu z fermentace založený na silikonových membránách.

   • Recyklace methanolu a ethylacetátu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je proces separace NF diafiltrací, testy byly zkoušeny na recyklaci těchto látek z výroby erythromycinu.

   • Odstranění methanolu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je proces MBR pro odstraňování methanolu z odpadních proudů papírenského průmyslu.

  • Halogenované VOC Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Separace 1,1,2-trichlorethanu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je proces separace DM, TCE či 1,1,2-trichlormethanu pomocí PV.

   • Separace chloroformu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace chloroformu pomocí PV, MD i NF jsou ve vývoji.

   • Separace trihalogenmethanů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro separaci trihalogenmethanů byla úspěšně vyzkoušena RO.

   • Separace halogenovaných VOC z půd Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve fázi poloprovozních testů je odstraňování halogenovaných těkavých organických látek (VOC) vody, která se čerpá z kontaminovaných půd.

  • Nehalogenované SVOC (Těkavé organické látky) Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Petrochemie Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Odstraňování BTX Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace BTX (benzen, toluen, xylen) z vod je testována procesem PV, biodegradací v MBR, procesy MC a MD.

   • Separace fenolů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Nízké koncentrace fenolů lze biologicky odbourat v MBR, recyklace je možná pomocí PV, MC či LM.

   • Odstranění anilinu z vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace anilinu byla testována procesem LM.

   • Separace organických rozpouštědel ze vzduchu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace jsou prováděny procesy PV a VP, přičemž VP je preferována pro nižší energetickou náročnost.

   • Odstranění zápachu ze vzduchu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Jako alternativu adsorpčním filtrům a fotodegradaci lze použít MC, ve kterém organické látky přechází přes membránu do biofilmu v kapalině, kde jsou degradovány.

   • Odstranění dimethylsulfidu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro tuto aplikaci byl testován proces MBR s biodegradací DMS.

   • Sušení rozpouštědel Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Proces PV je rozšířen pro sušení organických rozpouštědel, hlavně v případech kdy je třeba obejít azeotropní bod destilace. Proces je silně závislý na výběru membrány, ve vývoji je mnoho materiálů a typů.

  • Separace polárně-nepolárních roztoků Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Methanol/TAME Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K separaci methanol/TAME(tert-Amyl methyl ether) byl testován hybridní proces PV a destilace.

   • Methanol/MTBE Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K separaci methanol/MTBE(methyl tert-butyl ether) byl testován proces PV s aktivní membránou.

   • Methanol/benzene/toluene Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K separaci methanolu z benzenu nebo toluenu lze použít PV, otestováno bylo několik typů membrán.

   • Lineární uhlovodíky/karboxylové kyseliny/ethanol/hexan Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Pro zahuštění karboxylových kyselin či lineárních uhlovodíků z roztoku hexanu či ethanolu byla testována velmi volná RO.

   • Methanol/ethanol/isopropanol z pentanu/hexanu/oktanu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K této separaci byla otestována NF.

  • Separace aromaticko-alifatických směsí Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Separace aromaticko-alifatických směsí Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K separaci aromatických látek od látek alifatický se používá hybridní membránový proces extrakce/PV/destilace. Membrán pro tuto aplikaci existuje velmi mnoho typů.

  • Separace olefinů Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Hydrogenace propinu na propen Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Otestována byla katalyticky aktivní NF membrána.

   • Separace olefinů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji jsou metody separace pomocí DD s přenašeči iontů.

   • Separace olefinů od parafinů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    V plynné fázi jsou selektivity membrán mezi olefiny a parafiny nízké, proto se používají MC kapalina/plyn s aktivním transportem. Ve vývoji je mnoho typů membrán i zapojení procesu (kombinace s PV).

  • Výroba plynů Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Separace plynů vzduchu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Alternativou ke kryogennímu způsobu separace se k hlavnímu rozdělení plynů používá GS.

 • Farmaceutický průmysl Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Výroba Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Výroba farmaceutik Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve výrobě i ve vývoji je produkce mnoha farmaceutik MBR s imobilizovaným enzymem.

   • Výroba antibiotik Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Při výrobě antibiotik je použita NF, RO či ED v závislosti na koncentraci antibiotik. 

   • Dělení racemických směsí Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K dělení racemických směsí jsou ve vývoji metody založené na afinní UF, DD, ME, LM a MC.

   • Výroba peptidů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    První studie užití membrán ve výrobě peptidů jsou zaměřeny na LM.

   • Dělení proteinů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ke koncentraci bílkovin se používá UF. Dělení bílkovin je proces ve vývoji založený na UF membránách modifikovaných pro použití různých elektrických, chemických a sterických efektů.

  • Čištění Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Čištění antibiotik Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace antibiotik od solí se provádí NF v režimu diafiltrace. Separace antibiotik od buněk se provádí UF, která je také vhodná pro separaci emulgátorů z fermentační směsi před extrakcí. Aminokyseliny lze z antibiotik odstranit LM nebo MC.

   • Čištění plasmy Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Bilirubin je z plazmy odstraňován hemodialýzou (MF/UF) či afinní membránovou (MF) chromatografií. Cholesterol či protilátky jsou odstraňovány MF membránami s imobilizovanými proteiny afinní membránovou chromatografií.

   • Čištění albuminu a imunoglobulinu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separační proces je založen na chemicky pozměněných (afinních) MF či UF membránách, ve vývoji.

   • Čištění enzymů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separační proces je založen na chemicky pozměněných (afinních) MF či UF membránách, ve vývoji.

   • Čištění růstových proteinů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Membránová alternativa čištění růstových proteinů je ve vývoji. Proces je založen na chemicky pozměněných (afinních) MF či UF membránách.

   • Čištění monoklonálních protilátek Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K náhradě ionexových kolon ve výrobě monoklonálních protilátek je možno použít MAS.

   • Čištění vakcín Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Na čištění vakcín je používána MF.

  • Odstraňování příměsí Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Odpadní vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Odpadní vody z výroby antibiotik Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Odpadní voda z výroby antibiotik je zpracovávána kombinací RO na zahuštění organický látek, UF na separaci biopolymerů a zlepšení jejich krystalizace. Proces může být doplněn o NF na recyklaci antibiotik a snížení jejich negativního vlivu na bakterie následné ČOV.

 • Energetika Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Těžební průmysl Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Důlní vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Z černouhelných dolů Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Vodu z černouhelných dolů obsahující převážně NaCl lze koncentrovat RO před odpařením a sušením.

 • Papírenský průmysl Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Elektronický průmysl Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Procesní vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Ultračistá voda na oplach Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Hlavními procesy při výrobě ultračisté vody jsou RO a EDI snižující obsah rozpuštěných solí, kombinované s předúpravou MF, UF či NF. Alternativou je MD. K odstranění rozpuštěných plynů se používá MC, k odstranění kyslíku MR.

   • Chladící voda Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Chladící voda je čištěna procesem RO.

 • Pokovování Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Strojírenství Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Zdravotnictví Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Otravy Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Genová detekce otravy Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je metoda genové detekce otravy založená na upravených UF membránách.

 • Textilní průmysl Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Výroba textilu Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Barvení textilu Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Recyklace barviv a vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K separaci organických barviv z jejich směsí se používá NF či MF/NF.

  • Odpadní vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Směsné odpadní vody Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Ve vývoji je několik procesů založených na různých kombinacích MF, UF, NF a RO, často se začleněným chemickým či biologickým odbouráváním organických látek a fyzikálně chemickou předúpravou.

 • Koželužství Počet položek v inovačním zásobníku: 0
 • Stavebnictví Počet položek v inovačním zásobníku: 0
  • Vzduchotechnika Počet položek v inovačním zásobníku: 0
   • Filtrace vzduchu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K filtraci vzduchu se používá MF jako náhrada hloubkových prachových filtrů.

   • Sušení vzduchu Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    K sušení vzduchu se používá GS.

   • Separace rtuti Počet položek v inovačním zásobníku: 0

    Separace rtuti (Hg) ze spalin membránovou adsorpcí spojenou s oxidací je patentována.