Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Rozdělení membránových procesů

Názvem tlakové membránové procesy se zpravidla označují čtyři typy separačních technik: mikrofiltrace (MF), ultrafiltrace (UF), nanofiltrace (NF) a reverzní osmóza (RO). Poster tlakové membránové procesy

 

Membránové procesy, u kterých je hnací silou transportu gradient elektrického potenciálu, se nazývají ELEKTROMEMBRÁNOVÉ PROCESY. V těchto procesech jsou aplikovány tzv. iontově výměnné nebo bipolární membrány, které jsou základním elementem celého procesu. Poster elektromembránové procesy

V současné době dochází k nárůstu průmyslových aplikací pro separaci plynů a par, které pracují na bázi membránových procesů. Separace plynů se uskutečňuje pomocí porézních anebo neporézních membrán. U porézních membrán je princip separace založen na tzv. sítovém efektu využívajícím různých velikosti pórů membrány a i různých velikostí jednotlivých molekul plynů, které je potřeba dělit.  Poster membránové separace plynů a par

Membránové bioreaktory, běžně uváděné pod zkratkou MBR, představují kombinaci principu založeného na biochemických procesech probíhajících prostřednictvím metabolických drah přítomných mikroorganismů, tzv. aktivovaného kalu a principu filtrace přes pevnou přepážku. Poster membránové bioreaktory

Termín integrované membránové procesy označuje kombinaci jednotlivých membránových procesů do technologického celku, ve které se membránové procesy vhodně doplňují.

Membrány jsou nepostradatelnou součástí membránových procesů a jsou často označovány za rozhodující prvek při optimalizaci jejich kvality a výkonnosti. Membrána je v zásadě komplexní vysoce výkonná multifunkční bariéra, která odděluje dvě média a usnadňuje, resp. brzdí či zabraňuje transportu různých látek, a to vysoce selektivním způsobem.