Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Projekt MEM4LIFE byl ukončen, následuje udržitelnost projektu

13. prosinec 2022 - 11:10 -- czemp
Kategorie článku: 
Cestovní mapa

Od srpna 2019 do konce října 2022 realizovala Česká membránová platforma, z.s. projekt Membrány pro život (MEM4LIFE), reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018786, který byl zaměřen na podporu aplikačních možností membránových technologií v České republice. Realizace projektu byla původně plánovaná do konce června 2022. Z důvodu restrikcí souvisejících s pandemii Covid 2019 se všechny úkoly nepodařilo splnit podle plánovaného harmonogramu. CZEMP podala žádost o prodloužení do konce října 2022 a Agentura pro podnikání a inovace nám vyšla vstříc a žádost schválila. Díky prodloužení se podařilo splnit všechny úkoly a dodržet plánovaný harmonogram činností, projekt byl ukončen k 31. 10. 2022.

Aktuálně probíhá proces schvalování poslední Žádosti o platbu (Žo) a Zprávy o realizaci (ZoR). Oba dokumenty byly odeslány a po jejich schválení bude následovat období udržitelnosti projektu, které bude trvat pět let, tj. do 31. 10. 2027.

Expertní tým, který se podílel na realizaci projektu byl tvořen těmito zástupci členských organizací CZEMP: 
Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCH Praha AV ČR, v.v.i.)
doc. Ing. Pavel Izák, Ph.D., DSc. (ÚCHP Praha AV ČR, v.v.i.)
Ing. Petr Křížánek, Ph.D. (MemBrain s.r.o.)
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice)
Ing. Jakub Peter, Ph.D. (ÚMCH Praha AV ČR, v.v.i.)

Dalšími odborníky, kteří spolupracovali během realizace projektu na přípravě podkladů pro Technologickou cestovní mapu, byli:
Ing. Helena Bendová, Ph.D. (Univerzita Pardubice)
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D. (Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s.)
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Mgr. Tomáš Remiš, Ph.D. (ZČU - NTC Plzeň)

Aktivity projektu MEM4LIFE:
1. Aktualizace SVA (Strategická výzkumná agenda)
2. Cestovní mapa
3. Napojení na Evropskou technologickou platformu/Evropskou technologickou a inovační platformu nebo obdobného strategického partnera na evropské úrovni
4. Zapojení do evropských výzkumných projektů

Hlavním cílem expertního týmu bylo vytvoření Cestovní mapy zaměřené na využití membránových technologií v průmyslové praxi. Součástí tvorby cestovní mapy byla i realizace dotazníkového šetření zaměřeného na problémy firem při hospodaření s vodou. Dotazník byl rozeslán a následně zpracován v roce 2020, jeho výstupy byly použity v první verzi cestovní mapy. 

Dotazník byl vypracován ve spolupráci se členy expertního týmu. Pro distribuci dotazníku bylo využito spolupráce s Potravinářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR a Hospodářskou komorou ČR.  Nejvíce reakcí - odpovědí – na dotazník bylo po jeho distribuci Agrární komorou ČR. Byly využity i kontakty automaticky uložené v aplikaci Outlook u členů realizačního týmu. I v tomto případě se reakce dostavily, a to asi u 5% oslovených kontaktů.

Celkem bylo získáno 40 odpovědí, převážná většina respondentů na dotazník byla ze zemědělství. Právě v tomto odvětví se problém nedostatku nebo kvality vody objevuje dominantně.  Podle respondentů se membránové technologie v zemědělství nevyužívají, 80% respondentů uvádí jako hlavní problém nedostatek vody, zbytek pak její kvalitu. V tomto oboru také panuje významná neznalost membránových technologií, pouze jeden respondent ze zemědělství uvádí, že se v membránových technologiích orientuje, většina buď uvádí, že něco tuší a více než 30% respondentů o membránových technologiích nikdy nic neslyšelo.

Ostatní obory jsou v dotazníku zastoupeny buď jedním, nebo maximálně třemi členy a je tudíž krajně nespolehlivé tyto údaje hodnotit s velkou mírou důvěry. Respondenti z potravinářství a chemického průmyslu uvádějí, že membránové technologie znají. Z pohledu případných dotací na investice do technologie zlepšující situaci s vodou se téměř 80% respondentů vyjádřilo tak, že by měli zájem o dotaci. 

V roce 2022 byla dokončena a v rámci závěrečné monitorovací zprávy předána finální verze dokumentu Cestovní mapy a také aktualizovaný dokument SVA.

Česká membránová platforma, z.s., je jedinou organizací spojující své členy na bázi spolupráce vysokoškolských a akademických pracovišť v oboru membránových technologií s podnikatelskými subjekty, využívajícími membránové technologie.

Projekt byl realizován díky finanční podpoře Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...