Czemp

Česká membránová platforma
MEMPUR 2019Publikace CZEMPLMŠ fotoZařízeníMembránaPlocha

Přehled dotačních programů 2014 až 2020 pro naše členy

3. únor 2015 - 14:04 -- jan.barton@czemp.cz
Kategorie článku: 

Členům České membránové platformy přinášíme přehled vhodných operačních programů a plánovaných výzev na nové programovací období 2014 - 2020. Nabízíme pomoc s vyhledáním vhodných výzev pro váš subjekt včetně přípravy a administrace projektu. Pro mezinárodní projekty z oblasti membránových technologií nabízíme vyhledání partnerů projektu v zahraničí ve spolupráci s našimi partnery: European Membrane House (EMH), European Membrane Society (EMS), Německá hospodářská komora (IHK) a Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.

I ROP - Integrovaný regionální operační program

IROP je obdobou  Regionálních operačních programů (ROPů) a částečně  Integrovaného operačního programu  (IOP) z programového období 2007-2013. Prioritou IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života obyvatel, s významným dopadem na vytvářený rozvoj území. IROP integruje rozvojové priority obcí, měst a regionů a související priority celostátní povahy při zohlednění jejich specifik a požadavků na tematickou a územní koncentraci. Strategie IROP navazuje na Národní program reforem ČR 2014(NPR). Poskytovatelem podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Plánované výzvy na rok 2015 jsou zde.

 

OP D - Operační program doprava

Operační program Doprava (OPD) znamená pro českou dopravní infrastrukturu až 150 miliard z evropských fondů. O jejich čerpání se stará Ministerstvo dopravy ČR. Plánované výzvy na rok 2015 jsou zde.

 

OP PIK - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OP PIK je zaměřen na intervence cílené na (i) podporu českých firem schopných posunovat či alespoň dosahovat technologickou hranici ve svém oboru, přičemž důraz bude kladen na rozvoj podnikových výzkumných, vývojových a inovačních kapacit a jejich propojení s okolním prostředím, na (ii) rozvoj podnikání a inovací malých a středních podniků v oborech s nižší znalostní intenzitou, kde se podpora soustředí zejména na realizaci nových podnikatelských záměrů, včetně rozvoje služeb vedoucích ke zvýšení konkurenční výhody MSP v mezinárodním prostředí, na (iii) posun k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství spočívajícím především ve zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru, využívání obnovitelných zdrojů energie, modernizaci energetické infrastruktury a zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin, na (iv) usnadnění rozvoje podnikání, služeb a přístupu ke službám státu prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu a širší nabídkou služeb informačních a komunikačních technologií, neboť konkurenceschopnost informační společnosti je založena právě na efektivním využívání moderních služeb ICT.

Detailnější informace o podporovaných aktivitách, včetně náčrtu typových projektů, možných příjemcích podpory, principech pro výběr projektů atd. lze získat přímo v programovém dokumentu OP PIK, který je včetně jeho příloh zde.

Plánované výzvy pro rok 2015 jsou zde.

 

OP PPR - Operační program Praha - pól růstu ČR

Operační program Praha – pól růstu, administruje hlavní město Praha. Pro Operační program Praha – pól růstu ČR je navržena celková alokace Evropské unie ve výši přibližně 200 mil. EUR. Protože pro hl. m. Prahu jako více rozvinutý region stanovila Evropská unie podmínku 50% spolufinancování z národních zdrojů, je třeba k této částce připočíst dalších 200 mil. EUR. Celková alokace Operační programu – Praha pól růstu ČR skládající se z příspěvku Evropské unie a národních zdrojů bude přibližně 400 mil. EUR.

Předběžný harmonogram výzev je pro OP PPR na rok 2015 zde.

 

OP-PS-CR-PR - Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika zastřešuje Řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národní orgán (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PR). V současné době je zpracováván návrh Programu, probíhá hodnocení ex-ante a strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nový program připravuje bilaterální pracovní skupina Task Force, jejímiž členy jsou zástupci českých a polských regionálních institucí (5 krajů a 3 vojvodství), euroregionů a Řídícího a Národního orgánu. V rámci Task Force pro přípravu nového česko-polského programu působí i podskupina pro Fond mikroprojektů, jejichž jednání se účastní zástupci všech českých a polských částí euroregionů zapojených do Programu.

Předběžný plán výzev na rok 2015 je zde.

 

OP R - Operační program Rybářství

Operační program Rybářství je zaměřen na zachování udržitelné produkce tržních ryb z tradiční akvakultury v České republice, investice do recirkulačních zařízení, investice do konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení podílu zpracovaných ryb, propagaci akvakultury a podporu konzumace ryb, podporu rybářského výzkumu a vývoj nových nebo inovovaných produktů a technologií a jejich zavádění do podniků, podporu forem hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti a na celoživotní vzdělávání. Je administrován Ministerstvem pro místní rozvoj.

¨Předběžný harmonogram výzev na rok 2015 je zde.

 

OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání navazuje na aktuálně realizované operační programy v období 2007–2013 (Operační program Výzkum a vývoj pro inovace a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Je administrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Předpokládá financovat aktivity ve čtyřech prioritních osách: 1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, 2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, 3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, 4. Technická pomoc.

Předběžný harmonogram výzev v tomto operačním programu na rok 2015 je zde.

 

OP Z - Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost je zaměřen na podporu zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
OPZ obsahuje 5 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, které jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. investičních priorit a jejich specifických cílů. Ty vymezují, jaké aktivity a cílové skupiny, resp. typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Prioritní osy jsou následující:

 • Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
 • Sociální začleňování a boj s chudobou
 • Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
 • Efektivní veřejná správa
 • Technická pomoc

Očekávané výzvy v roce 2015 jsou uvedeny zde.

 

OP ŽP - Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je spravován Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

OP ŽP 2014-2020 se opírá o základní principy, stanovené Smlouvou o fungování EU (článek 191) a směřuje k naplňování vybraných prioritních cílů

 • chránit, zachovávat a zvětšovat přírodní bohatství EU,
 • přeměnit EU v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně
 • využívající zdroje,
 • chránit občany EU před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví
 • a dobré životní podmínky,
 • zlepšit znalostní a faktickou základnu v oblasti politiky životního prostředí,
 • maximalizovat přínos právních předpisů na základě efektivnější implementace,
 • zajistit investice pro politiku v oblasti životního prostředí a klimatu,
 • zlepšit začlenění problematiky životního prostředí a soudržnost politik,
 • posílit udržitelnost měst EU,
 • zvýšit efektivnost EU při řešení mezinárodních problémů v oblasti životního
 • prostředí a klimatu.

Předběžný harmonogram výzev v tomto programu na rok 2015 je zde.

 

PRV - Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova je administrován Ministerstvem zemědělství. Je zaměřen  na:

 • Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
 • Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
 • Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
 • Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
 • Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
 • Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Předběžný harmonogram výzev v tomto programu je zde.

Přidat komentář

Filtrované HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(at)czemp.cz

...