Czemp

Česká membránová platforma
EUROMEMBRANE 2024EUROMEMBRANE 2024 - 2Publikace CZEMPZařízeníPlochaMembrána

Pozvánka na workshop MEMPROPO 2023 dne 10.10.2023

25. duben 2023 - 10:50 -- czemp
Kategorie článku: 

Workshop Membránové procesy v potravinářství MEMPROPO 2023 se letos koná na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Místem konání je rektorský salónek, který se nachází v přízemí auly (má samostatný vchod vpravo) od ulice 17. listopadu viz mapka a foto, z parkoviště se dá projít přízemím auly. Parkování bude možné po domluvě na parkovišti u nové auly (vjezd od Fakultní nemocnice Ostrava – první závora vpravo – sjezd dolů na dolní parkoviště).

Program workshopu a anotace jednotlivých přednášek jsou uvedeny níže a pro účast na workshopu se registrujte ZDE.

Program workshopu:

1) Jan Drbohlav a kolektiv, Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o.  Membránové procesy a jejich výzkum využití v mlékárenském průmyslu

Prezentovaná práce zahrnuje informace o využití membránových procesů v mlékárenském průmyslu, blíže charakterizuje nejčastěji využívané membránové procesy v mlékárenství, jako jsou mikrofiltrace, ultrafiltrace, nanofiltrace, reversní osmóza a elektrodialýza. Předkládá příklady jejich materiálových bilancí a účel jejich využití a popisuje jejich využití v mlékárenském průmyslu v ČR a analyzuje situaci v produkci syrovátky a jejím zpracování v ČR. Poukazuje také na možnosti zpracování dosud ne plně využitých množství syrovátky a jejích derivátů a uvádí příklady výzkumných prací a jejich výsledků získaných ve Výzkumném ústavu mlékárenském i ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi, univerzitami a průmyslovými podniky a především představuje možnosti využití ultrafiltrace, nebo reversní osmózy k získávání koncentrátu syrovátkových bílkovin nebo všech bílkovin mléka pro zefektivnění výroby jogurtů a tvarohů. Dále uvádí příklady využití mikrofiltrace pro ošetření syrovátky jako fermentačního média například pro fermentaci kyseliny propionové, neb mléčné. Předvádí výsledky využití kyselé syrovátky a jejích derivátů, jako odpadních látek, k výrobě hydrogelů pro zlepšení zádrže vody v půdě.

2) Peter Putz, Jaroslav Lev, ASIO TECH, spol. s r.o., Recyklace a úprava vod s využitím membránových procesů

Nástupem membránových technologií dostávají úvahy o možné recyklaci vod v průmyslu reálné kontury a posouvají možnosti recyklací do dříve těžce představitelných poloh. Tyto kontury jsou do veliké míry podmíněny technologickým povědomím řešitelů v oboru úpravy vod a membránových technologií a zejména odvahou jít naproti výzvám a naproti technologickým mantinelům. Kombinací „klasických“ metod a inovativních membránových technologií se otevírají možnosti řešit problém dříve neřešitelné a navrhovat technologie funkční, uživatelsky přívětivé s vysokou přidanou hodnotou a zejména technologie s rychlou ekonomickou návratností. Aplikace membránových technologií představovaná v tomhle příspěvku řeší recyklaci specifických fluxových odpadních vod z automobilového průmyslu. V našem případě se jedná o odpadní vodu tvořenou roztokem NOCOLOK ® PRECOATING (Binder), NOCOLOK ® FLUX (práškové abrazivum) s vodou a dalšími blíže nespecifikovanými RL a NL z výroby. Cílem realizace technologie byla redukce množství odpadních vod, které byli dříve akumulovány v jímce a denně vyvážené na zpracování externím subjektem v množství cca 16 m3/den což bylo finančně nákladné. Samotná realizace byla z provozních důvodů rozdělena na 2 etapy, přičemž první etapa (recyklační technologie) byla realizována koncem roku 2021 a druhá etapa (kalová koncovka) bude realizována v roce 2023.

3) Marek Šír, VŠCHT Praha, Odstraňování etanolu z vodných roztoků pomocí membránové destilace – poloprovozní testy

Příspěvek se týká poloprovozních testů zaměřených na odstraňování etanolu z vodných roztoků pomocí membránové destilace (MD). V příspěvku jsou popsány hlavní technologické parametry zahrnující permeační výkon, energetickou účinnost a separační účinnost. V rámci testování bylo prokázáno, že pomocí MD lze efektivně odstraňovat etanol z alkoholických nápojů za současného využití nízkopotenciálního tepla. Jedná se tedy o jednu z hlavních metod, kterou je možné využít pro přípravu nealkoholické a nízkoalholického piva a vína.

4) Jan Bartoň, Česká membránová platforma, z.s., Membrány v digitální a zelené transformaci průmyslu – projekt v programu OP TAK MPO

Cíle projektu:

a) Podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi (vysokými školami a pracovišti Akademie věd ČR) a podnikatelskými subjekty, členy i nečleny CZEMP. Základnou pro výměnu zkušeností a poznatků nadále zůstanou konference a workshopy pořádané CZEMP. Během období realizace předkládaného projektu proběhnou národní konference MEMPUR 2023 a 2025, mezinárodní konference MELPRO 2024, workshopy studentských prací každý rok a workshop MEMPROPO, který se bude konat rovněž každoročně v letech 2023 až 2025.

b) Příprava Akčního plánu. Příprava je povinnou náplní projektu a bude vycházet ze všech strategických dokumentů CZEMP, a to SVA, IAP a CM. K vytvoření Akčního plánu (AP) vznikne expertní tým, který bude součástí realizačního týmu projektu MEMGREENTRANS. Akční plán identifikuje bariéry, které brání rychlejšímu a širšímu zavádění digitálních a zelených technologií a procesů v daném odvětví.

c) V rámci zelené a digitální transformace bude zásadním cílem rozvinutí aplikace technologií na úpravu a recyklaci odpadních vod. V tomto ohledu se může CZEMP opřít o zkušenosti a náměty Ústavu vodního hospodářství obcí (Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně) v oblasti zpracování komunálních odpadních vod a zkušeností velkých technologických celků – rafinerií – v oblasti čištění a recyklace odpadních vod v průmyslových měřítcích. Zde předpokládáme využití znalostí člena CZEMP, tj. společnosti ORLEN-UNICRE.

Kontakt

Fakturační údaje:

Česká membránová platforma, z.s.
Mánesova 1580
470 01 Česká Lípa

IČ: 22688218
DIČ: CZ22688218

tel. +420 724 959 544
e-mail: info(z)czemp.cz

...